phone
Luật sư Đồng: 0936683699
phone
Luật sư Khuyên: 0983951338

Dịch vụ soạn thảo Đơn từ và các văn bản pháp lý khác

Việc soạn thảo đơn từ và văn bản pháp lý để gửi đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân chính là việc truyền tải yêu cầu, phản ánh mong muốn, nguyện vọng của người viết đơn; nhằm mục đích để cơ quan, tổ chức, cá nhân phản hồi hoặc giải quyết các yêu cầu, giải quyết các phản ánh của người viết đơn.