phone
Luật sư Đồng: 0936683699
phone
Luật sư Khuyên: 0983951338

Mời luật sư tham gia vụ án Hành chính

20/10/2022
icon-zalo

Trước khi khởi kiện vụ án hành chính, luật sư tư vấn cho khách hàng thực hiện quyền khiếu nại đối với quyết định hành chính nhằm mục đích yêu cầu cơ quan ra quyết định hành chính phải sửa đổi hoặc hủy bỏ quyết định hành chính trái luật hoặc chấm dứt hành vi vi phạm. Tại điểm b, khoản 1, Điều 12 Luật Khiếu nại năm 2021, người khiếu nại có quyền "Nhờ luật sư tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình". Luật sư sẽ giúp khách hàng đánh giá điều kiện khiếu nại, xác định đối tượng khiếu nại, văn bản quy phạm pháp luật áp dụng, soạn thảo đơn khiếu nại, đề xuất cho khách hàng những biện pháp tối ưu nhất để giải quyết vụ việc. Đây là tiền đề để thực hiện các công việc về sau của một vụ án hành chính.

 


Tại khoản 8, Điều 3 Luật Tố tụng Hành chính năm 2015 quy định: Người có quyền khởi kiện bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức bị ảnh hưởng bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính. Người khởi kiện là “cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, việc lập danh sách cử tri”. Người bị kiện là “cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, danh sách cử tri bị khởi kiện”.

 

Trong khởi kiện vụ án hành chính, luật sư sẽ giúp khách hàng xác định nội dung khởi kiện; nhận diện đối tượng khởi kiện (các quyết định hành chính, hành vi hành chính) và phạm vi yêu cầu khởi kiện trong vụ án hành chính; đánh giá điều kiện khởi kiện vụ án hành chính (quyền của chủ thể khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, thủ tục khởi kiện, thẩm quyền của tòa án giải quyết); thu thập chứng cứ - tài liệu; tư vấn cho khách hàng về vấn đề án phí; thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục tố tụng; tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm.

 

Ở giai đoạn phúc thẩm, luật sư sẽ giúp khách hàng xem xét đánh giá điều kiện và căn cứ kháng cáo (chủ thể có quyền kháng cáo, thời gian kháng cáo, thủ tục kháng cáo); xác định yêu cầu kháng cáo; soạn thảo đơn kháng cáo; thu thập bổ sung chứng cứ và đối thoại; thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục tố tụng; tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm.

 

Quyền khởi kiện vụ án hành chính được quy định tại Điều 115 Luật Tố tụng Hành chính năm 2015 như sau:

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện vụ án đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc trong trường hợp không đồng ý với quyết định, hành vi đó hoặc đã khiếu nại với người có thẩm quyền giải quyết, nhưng hết thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại về quyết định, hành vi đó.

2. Tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện vụ án đối với quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh trong trường hợp không đồng ý với quyết định đó.

3. Cá nhân có quyền khởi kiện vụ án về danh sách cử tri trong trường hợp đã khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền giải quyết, nhưng hết thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết, nhưng không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại đó.

 

Liên hệ tư vấn và mời luật sư: 0936683699 - 0983951338