phone
Luật sư Đồng: 0936683699
phone
Luật sư Khuyên: 0983951338

Mời luật sư tham gia vụ án giải quyết tranh chấp về Lao động

20/10/2022
icon-zalo

Tại khoản 1, Điều 179 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ, lợi ích phát sinh giữa các bên trong quá trình xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động; tranh chấp giữa các tổ chức đại diện người lao động với nhau; tranh chấp phát sinh từ quan hệ có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động. Dưới đây luật sư sẽ giúp khách hàng nhận diện một số tranh chấp cụ thể.

 


Tranh chấp lao động cá nhân:
- Giữa người lao động với người sử dụng lao động.
- Giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
- Giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại.

 

Tranh chấp lao động tập thể:

 

Tranh chấp lao động tập thể về quyền hoặc về lợi ích giữa một hay nhiều tổ chức đại diện người lao động với người sử dụng lao động hoặc một hay nhiều tổ chức của người sử dụng lao động.

 

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân:
Điều 187 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân bao gồm:
- Hòa giải viên lao động.
- Hội đồng trọng tài lao động.
- Tòa án nhân dân.

 

Tòa án nhân dân giải quyết tranh chấp lao động cá nhân:

 

Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động khi các bên có yêu cầu trong trường hợp:

 

* Giai đoạn hòa giải:
- Khi tranh chấp thuộc trường hợp không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải.
- Hết thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hòa giải viên lao động nhận được yêu cầu từ bên yêu cầu giải quyết tranh chấp hoặc từ cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải.
- Trường hợp hòa giải không thành.

 

* Giai đoạn đã yêu cầu được giải quyết tranh chấp bởi Hội đồng trọng tài lao động:
- Hết thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp Ban trọng tài lao động không được thành lập.
- Hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ban trọng tài lao động được thành lập mà Ban trọng tài lao động không ra quyết định giải quyết tranh chấp.
- Khi một trong các bên không thi hành quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động.

 

Khi mời luật sư tham gia giải quyết tranh chấp lao động, sẽ giúp cho khách hàng giải quyết được các khó khăn - bức xúc, tiết kiệm được thời gian, công sức và an tâm hơn; luật sư sẽ giúp khách hàng đánh giá các điều kiện khởi kiện, phạm vi yêu cầu khởi kiện; thu thập chứng cứ - tài liệu liên quan, soạn thảo đơn khởi kiện để hoàn thiện hồ sơ khởi kiện; tư vấn và chỉ ra cho khách hàng trình tự - thủ tục tố tụng sẽ trải qua; cùng khách hàng tham gia các hoạt động tố tụng ở các cấp.

 

Liên hệ tư vấn và mời luật sư: 0936683699 - 0983951338