phone
Luật sư Đồng: 0936683699
phone
Luật sư Khuyên: 0983951338
Có được kêu gọi từ thiện vào tài khoản “cá nhân”
20/10/2022
icon-zalo

Luật sư Nguyễn Văn Đồng

Luật sư Hà Thị Khuyên

 

Từ băn khoăn của người dân và quý bạn đọc về việc “cá nhân” có được kêu gọi quyên góp từ thiện hay không? Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Đồng và Luật sư Hà Thị Khuyên cho biết, hoạt động quyên góp từ thiện là một hoạt động mang ý nghĩa tốt đẹp, là một nghĩa cử, một truyền thống dân tộc diễn ra bao đời nay. Tuy nhiên, do những khoảng trống về pháp luật thời gian trước đó chưa điều chỉnh kịp thời, dẫn tới hoạt động kêu gọi quyên góp từ thiện cho đến công tác triển khai từ thiện dưới địa bàn mang tính tự phát, phát sinh tiêu cực, ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin của các mạnh thường quân và người dân.

 

 

Đối với đối tượng kêu gọi quyên góp từ thiện"Cá nhân" Điều 17, nghị định 93 ngày 27/10/2021 của Chính phủ nêu rõ: Khi vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện để hỗ trợ thiên tai, dịch bệnh, sự cố, cá nhân có trách nhiệm thông báo trên các phương tiện thông tin truyền thông về mục đích, phạm vi, phương thức, hình thức vận động, tài khoản tiếp nhận (đối với tiền), địa điểm tiếp nhận (đối với hiện vật), thời gian cam kết phân phối và gửi bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú theo mẫu Thông báo ban hành kèm theo Nghị định này. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lưu trữ để theo dõi và cung cấp thông tin khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân đóng góp hoặc nhận hỗ trợ và cơ quan có thẩm quyền phục vụ công tác hướng dẫn, theo dõi, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm. Cá nhân mở tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại theo từng cuộc vận động để tiếp nhận, quản lý toàn bộ tiền đóng góp tự nguyện, bố trí địa điểm phù hợp để tiếp nhận, quản lý, bảo quản hiện vật đóng góp tự nguyện trong thời gian tiếp nhận; có biên nhận các khoản đóng góp tự nguyện bằng tiền mặt, hiện vật tiếp nhận được khi tổ chức, cá nhân đóng góp yêu cầu. Cá nhân không được tiếp nhận thêm các khoản đóng góp tự nguyện sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận đã cam kết và có trách nhiệm thông báo đến nơi mở tài khoản về việc dừng tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện.

 

Chi phí cho hoạt động vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện do cá nhân đứng ra vận động tự chi trả. Trường hợp được các tổ chức, cá nhân đóng góp đồng ý thì cá nhân được chi từ nguồn đóng góp tự nguyện, nhưng phải tổng hợp và công khai khoản chi phí này. Các khoản đóng góp tự nguyện do cá nhân vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố phải đảm bảo tính công khai, minh bạch. Cá nhân có trách nhiệm mở sổ ghi chép đầy đủ thông tin về kết quả tiếp nhận, phân phối tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện theo đối tượng, địa bàn được hỗ trợ, bao gồm những khoản tiếp nhận có điều kiện, địa chỉ cụ thể (nếu có), thực hiện công khai theo các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 93 trên các phương tiện truyền thông và gửi kết quả bằng văn bản tới Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú để niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan trong 30 ngày. Thời điểm công khai thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định 93. Cá nhân thực hiện vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

Đối chiếu với các quy định trên tại Nghị định 93/2021, Luật sư Nguyễn Văn Đồng  và Luật sư Hà Thị Khuyên cho rằng các "cá nhân" hoàn toàn có thể đứng ra kêu gọi quyên góp từ thiện, tuy nhiên trước khi kêu gọi quyên góp từ thiện các "cá nhân" này phải mở tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại để phục vụ cho cuộc vận động, phải thông báo về mục đích, phạm vi, phương thức, hình thức vận động, tài khoản tiếp nhận (đối với tiền), địa điểm tiếp nhận (đối với hiện vật), thời gian cam kết phân phối và gửi bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú. Đồng thời có quá trình công khai, báo cáo theo quy định tại Điều 17, 18, 19 Nghị định 93 của Chính phủ thì "cá nhân" mới đủ điều kiện để kêu gọi quyên góp từ thiện.

 

Tags