Thủ tục đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

1. Khách hàng cần cung cấp cho chúng tôi: 
Thông tin về sản phẩm đăng ký mã số mã vạch (Kê khai tên và đặc điểm của sản phẩm) 01 Bản sao chứng thực “Giấy phép kinh doanh”.
2. Thời gian đăng ký mã số mã vạch:
Từ 1 - 2 ngày làm việc.
Từ 15 - 20 ngày sau cấp Mã số chính thức.
 
3. Sử dụng mã số mã vạch được cấp: Sau khi được cấp mã doanh nghiệp, doanh nghiệp sử dụng mã số mã vạch tự quy định mã số phân định vật phẩm, số phân định tổ chức/địa điểm và lập các loại mã số mã vạch cho các vật phẩm, tổ chức/địa điểm của mình. Tổ chức/doanh nghiệp sử dụng Mã số mã vạch phải gửi danh mục các Mã số thương phẩm toàn cầu GTIN và Mã số địa điểm toàn cầu GLN được sử dụng cho Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
 
4. Quy trình đăng ký và sử dụng mã số mã vạch:
Bước 1: Đăng kí sử dụng Mã doanh nghiệp GS1
Bước 2: Cấp mã số
Bước 3: Chọn phương pháp in mã vạch
Bước 4: Chọn môi trường quét chính
Bước 5: Chọn mã vạch
Bước 6: Chọn cỡ mã vạch
Bước 7: Định dạng phần văn bản của mã vạch
Bước 8: Chọn mầu mã vạch
Bước 9: Chọn điểm đặt mã vạch
Bước 10: Thiết lập kế hoạch chất lượng mã vạch
 
5. Cơ sở pháp lý:
- Quyết định 45/2002/QĐ-TTg Về việc quy định nội dung quản lý nhà nước về mã số mã vạch và cơ quan quản lý nhà nước về mã số mã vạch.
- Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch".
- Thông tư số 88/2002/TT-BTC ngày 2/10/2002 của Bộ Tài chính về việc "Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch.
- Thông tư số 36/2007/TT-BTC ngày 11/4/2007 sửa đổi bổ sung Thông tư 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính.
 
6. LIÊN HỆ TƯ VẤN
Hotline 1: 0962562805
Hotline 2: 0933886398

Email: tuvanluat89@gmail.com