Ngày đăng: 27/09/2017
  • Với sự phát triển lớn mạnh của doanh, thành lập chi nhánh là điều tất yếu để phù hợp với tình hình hoạt động của thị trường kinh doanh, khách hàng, đặc biệt là bản thân doanh nghiệp ...
  • Ngày đăng: 27/09/2017
  • Các công ty sau khi hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp đều có nhu cầu thành lập văn phòng đại diện, nhằm mở rộng thị phần, nâng cao lợi nhuận ...
  • Ngày đăng: 27/09/2017
  • Để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp có thể lập một hoặc nhiều địa điểm khác tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp ...