Ngày đăng: 27/09/2017
  • Thành phần Hồ sơ bao gồm: + Tờ khai (02 tờ theo mẫu); + Mẫu nhãn hiệu (09 mẫu kích thước 80 x 80 mm); + Các tài liệu liên quan (nếu cần); + Chứng từ nộp phí, lệ phí ...
  • Ngày đăng: 27/09/2017
  • Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu được bảo hộ khi đáp ...