Ngày đăng: 27/09/2017
  • Khi thực hiện hoạt động kinh doanh vận tải, các đơn vị phải Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo đúng quy định của pháp luật ...
  • Ngày đăng: 27/09/2017
  • Ngành nghề kinh doanh vận tải bằng ô tô là một trong số những ngành nghề có điều kiện, để được hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phải xin giấy phép theo đúng quy định của pháp luật ...