Ngày đăng: 27/09/2017
  • Quyền tác giả là quyền mà pháp luật ban cho người đã sáng tạo ra tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học (như sách, bài giảng, tác phẩm nhiếp ảnh, tác phẩm kiến trúc, phần mềm máy tính) ...
  • Ngày đăng: 27/09/2017
  • Quy định tại Điều 13 Luật Sở hữu Trí tuệ Việt Nam rằng tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả với tư cách chủ sở hữu quyền ...
  • Ngày đăng: 27/09/2017
  • Việc đầu tiên bạn phải đăng ký với cục bản quyền tác giả trước đã. Đăng ký bản quyền tác giả để bảo vệ công việc của họ là đăng ký bản quyền phần mềm với cục bản quyền tác giả ...